• news_banner

Habarlar

Şer 2023-nji ýyldaky iň uly Tokio oýun sergisine goşular

Tokio Oýun Show 2023 (TGS) 21-nji sentýabrdan Japanaponiýanyň Çiba şäherindäki Makuhari Messe şäherinde geçirilerst24-e çenlith.Bu ýyl TGS ilkinji gezek ýerdäki sergiler üçin Makuhari Messe zallarynyň hemmesini kabul eder.Iň ulusy bolar!

封面

TGS 2023-iň mowzugy “Hereketdäki oýunlar, rewolýusiýadaky dünýä”.Dört gün, iş günleri üçin iki gün we jemgyýetçilik günleri üçin iki gün geçiriler.Bu çärä ýer eýeleriniň 2000-den gowrak stendiň we 200,000 myhman gelmegine garaşylýar.

Häzirki wagtda yglan edilen resmi sanawa görä, Bandai Namco, Nintendo, Sony, Capcom, miHoYo, D3 PUBLISHER, Koei Tecmo, Kojima Productions, Konami, 5-nji dereje, Xbox, Sega ýaly jemi 646 kompaniýa TGS 2023-e gatnaşjakdygyny tassyklady. / Atlus, Square Enix, Microsoft-yň birnäçesini bellemek üçin.Çärä sergä gatnaşyjylar soňky oýunlaryny, oýun konsollaryny, oýun periferiýa enjamlaryny, elektron sport enjamlaryny, oýun ösüş tehnologiýalaryny we başgalary görkezerler.

2-1

TGS 2023, indi oýun oýnaýanlara oýunlaryny görkezmek üçin mümkinçilik döreder.“Selected Indie 80” taslamasynda 793-e golaý arza gelip, 81 oýun saýlandy.Bu saýlanan oýunlar “Indie Game Area” -da mugt görkeziler.

TGS 2023 üçin esasy pursatlar :
1 C Kosplay meýdançasy we Maşgala we çagalar meýdançasy dört ýyldan soň ilkinji gezek dörediler!
2 、 Ageaş çäklendirmeleri ilkinji gezek ýatyrylýar, 12 ýaşa çenli we ondan kiçi myhmanlara jemgyýetçilik günlerinde mugt girmäge rugsat berler!
3 last Geçen ýylyň ikinji ýarymynda Japanaponiýada serhet çäklendirmeleriniň ýatyrylmagy sebäpli serginiň ýer eýeleri “daşary ýurt sergilerini çekmäge has köp üns berjekdiklerini we myhmanlary bu ýere gelmäge çagyrjakdyklaryny” aýtdylar.Şeýle hem, myhmanlar "ýüzbe-ýüz halkara işewür gepleşikleri" geçirmek üçin iş günleri iş duşuşygynyň çägini giňelderler.

3

TGS, dünýäde iň meşhur oýun senagaty wakalarynyň biri hökmünde oýun pudagynyň ösmegine we täzeligine we oýun medeniýetiniň ýaýramagyna yzygiderli goldaw berdi.GowyHytaýda premium oýun sungat çözgüdi üpjün edijisidir we biz bu çärä işjeň gatnaşarys.Häzirki wagtda dürli oýun sungatynyň mazmunyny öndürmek boýunça hünärmen bolan 1000-den gowrak doly işleýän suratkeşimiz bar.Japaneseapon dilindäki işleri dolandyrmak üçin ýapon taslamalarynda we aýratyn toparlarda işlemekde uly tejribämiz bar.Productionapon taslamalarynyň önümçilik prosesine we özboluşly aýratynlyklaryna çuňňur düşünmek bilen, ýapon müşderileriniň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin gowy enjamlaşdyryldy.

Bu ýyl,GowyTGS 2023-de duşuşarys. Dünýäniň dürli künjeklerinden täze we köne dostlary oýnuň ösüşi barada pikir alyşmak we geljekki hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini öwrenmek üçin stendimize baryp görmegini garşylaýarys.2023-nji ýylyň sentýabr aýynda TGS 2023-de görmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!


Iş wagty: Iýul-27-2023