• news_banner

Hyzmat

3D Daşky gurşaw / Nyşanlaryň fotogrammetri

3D sahna we häsiýetli fotogrammetri modellemek tehnologiýasy salgylanma obýektleriniň panoramik surata düşürilmegi, awtomatiki modellemek, ZBrush jikme-jikliklerini bejermek, topologiýa pes poli önümçiligi, UV bölünişik adaty çörek bişirmek, PBR akylly material önümçiligi we simulýator gözegçilik effektleri ýaly birnäçe prosese degişlidir., hakyky sahnalary we gahrymanlary çykaryň (oýunlardaky umumy elementler: ýer örtügi, gaýalar, pes ösümlikler, uly ösümlikler, dürli reklamalar we gahrymanlaryň ýüzi, deri, geýim we ş.m.) we ulanylýan göni Model çeşmelerine bölüň. oýun proýektleri hemişe üýtgeýän sahnalary döretmek üçin erkin birleşdirilip bilner.

Adaty modellemek bilen deňeşdirilende, 3D skaner modelleri hakyky sahnalary, reklamalary we gahrymanlary surata düşürip, modeliň çyzgysyny we materialyny çykarýar we programma üpjünçiligi tarapyndan batyrgaý modeliň döredilmegini awtomatiki usulda tamamlaýar, köp wagt talap edýän we köp modellemek prosesini geçirýär.Jikme-jik abatlamak, marşrutizasiýa, material kartasy we beýleki amallardan soň ýokary hilli model tamamlanyp bilner we modeliň islegi näçe köp bolsa, 3D skaner tehnologiýasy bilen köp wagt tygşytlanar, esasanam köp sanly modeli talap edýän AAA oýunlary üçin.3D skaner modellemek tehnologiýasy diňe bir iş prosesini optimizirlemek, netijeliligi ýokarlandyrmak we çykdajylary azaltmak bilen çäklenmän, emeli modeller bilen gabat gelmeýän hakyky sahnalaryň baý jikme-jikliklerini hem gorap biler.

Sheer-de ussat 3D skaner topary, professional 3D skaner enjamlary, kämillik enjamlaryny gurmak, atyş endikleri we sahypany gözlemek tehnologiýasy, hakyky sahnada baý tejribe we keşpleri skanirlemek we çykarmak we atyşdan goldaw - 3D skaner - model sazlamak - Doly amal hyzmaty hereketlendirijini barlamak üçin.Reality Capture, ZBrush, Maýa, SD, SP we ş.m. ýaly programma üpjünçiligi bilen işlenýän 3D skaner tehnologiýasyny ulanmak, garaşsyz modelleri ýa-da PBR akylly material şablonlaryny öndürmek, netijeli önümçilige ýetmek we ýokary takyklyk, ýokary wepalylyk, we jikme-jik 3D sahnalary we keşp modelleri.Güýçli sahna gurluşy, ýokary hakyky köpelmek, birmeňzeş yşyklandyryş effektleri, baý kölegäniň jikme-jiklikleri, utgaşdyrylan model masştab gurluşy we ýokary umumy yzygiderlilik bilen 3D skaner modelleme hyzmatlaryny hödürleýäris.