• news_banner

Hyzmat

3D nyşan

3D nyşan, oýunçylary ýeňmek we goldamak üçin oýunlary goldaýan wirtual dünýädäki özen we jan.“3D Character” toparymyz 17 ýyllyk sungat tejribesi bar we doly okuw we amaly işler arkaly köp ussatlygy üpjün etdi.Platformhli platformalarda oýunlaryň ähli görnüşleri üçin ähli çeperçilik stilleri üçin iň oňat 3D nyşanlary öndürmekde çeýe.

Dürli sungat äheňli işläp düzüjileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin “Sheer 3D Character” topary dürli çemeleşmelerde 3D nyşanlary öndürmäge ukyply.“Next-gen” we el bilen boýalan gahrymanlar üçin modellerimiz Hytaýda we daşary ýurtlarda çuňňur düşünýär we dürli tejribä eýe we uzak möhletli tejribämiz we ýokary derejeli önümçiligimiz bilen ähli ykjam oýunlary goldap biler.

Biz hytaýly we halkara müşderileriň sungat zerurlyklaryna çuňňur we takyk düşünýäris we “Agzybirlik”, “Unreal” we beýleki hereketlendirijiler üçin oýna taýyn häsiýet aktiwlerini öndürip bileris.3D nyşan toparymyz, häsiýet düşünjesine çuňňur düşünýär we oýlanyşykly pikirlenip we dizaýn edip biler.Nyşanlaryň oýunda nähili işleýändigi barada alada edýäris we gahrymanlaryň döredilmegi baradaky düşünjämizi ornaşdyrýarys.

Netijeli modellemek we takyk oýmak usullary bilen, Sheer modelleri 3D Max we Maýa, Zbrush we ş.m. ýaly gurallarda ussatdyr we dokma sungat işgärlerimiz Photoshop we beýleki surat gurallarynda ökde.“3D Character” toparymyzda hudo .nikleriň 35 +% -i 5+ ýyllyk tejribä eýe we oýunlaryňyza laýyk gelýän gahrymanlary döretmäge ukyply.