• news_banner

Hyzmat

Oýun animasiýa hyzmatlary (maýa, max, ýasama / derisi)

Statik sungatdan başga-da hereket aýrylmaz bölekdir.Oýun animasiýasy, oýun işiniň jany bolan 3D ýa-da 2D nyşanlara açyk beden dilini bermek üçin döredildi.Hereket, gahrymanlary hakykatdanam janlandyrmak üçin ynandyryjy we animatorlarymyz astyndaky gahrymanlara janly durmuş getirmäge ökde.

Sheer-de 130-dan gowrak adamdan ybarat animasiýa önümçilik topary bar.Hyzmatlar öz içine alýar, ýöne munuň bilen çäklenmeýär: baglaýjy, derini ýitirýän, häsiýetli hereket, ýüzüň derisi, kesilenler we ýokary hilli doly iş hyzmatlarynyň bir topary.Degişli programma üpjünçiligi we süňkler öz içine alýar, emma munuň bilen çäklenmeýär: maýa, 3Dsmax, Motionbuilder, adam Ik, gahryman studiýasy, ösen skelet enjamy we ş.m. Soňky 16 ýylda ýurtda we daşary ýurtlarda sansyz oýunlar üçin hereket önümçiligini hödürledik, we müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.Hünärmen hyzmatlarymyzyň üsti bilen ösüş prosesinde zähmet çykdajylaryny we wagt çykdajylaryny ep-esli tygşytlap bileris, ösüş netijeliligini ýokarlandyryp bileris we oýnuň ösüş ýolunda size kömek etmek üçin ýokary hilli taýýar animasiýalary hödürläp bileris.

Ilki bilen animasiýa taýýarlamazdan ozal, baglaýjy toparymyz derini ýasamak, süňkleri baglamak, şekilleri manipulirlemek we animasiýa önümçiligi üçin berk we ygtybarly binýat döretmek üçin 3dmax we maýany ulanar.Animasiýa topary uly bolup, dürli talaplaryňyza laýyklykda toparlara tekiz we ömürlik 2D / 3D animasiýalary döretmek üçin, maýa ýa-da Blender ýaly iň ösen gurallary we tehnologiýalary ulanýar, oýna hyjuw we jan berýär.Şol bir wagtyň özünde, dürli oýun stillerini dolandyrmagy başarýarys.Nyşanlaryň, haýwanlaryň we haýwanlaryň hakyky hereketleri, 2D animasiýanyň görnüşleri ýaly, biziň hünärlerimizdir.Güýçli söweş sungaty söweşi ýa-da ajaýyp we çalt uçuş bolsun, ýa-da emosional jikme-jiklikler we orta we ikinji duýgulardan doly ulaltmak bolsun, bu siziň üçin ajaýyp görnüşde döredilip bilner.