• news_banner

Hyzmat

Döküm we Mocap arassalamak bilen hereketi surata almak

2019-njy ýylyň iýulynda SHEER-iň eksklýuziw surata düşüriş studiýasy resmi taýdan döredildi.Şu wagta çenli Hytaýyň günorta-günbataryndaky iň uly we iň professional hereket düşüriş studiýasy.

Sheeriň ýörite hereket ediş stendiniň beýikligi 4 metr, meýdany 300 inedördül metre golaý.16 sany yşyklandyryş nokady bolan “Wikon” optiki kameralary we ýokary derejeli hereketli enjamlar ekranda köp adamyň optiki hereketlerini takyk ele almak üçin stendde gurlupdyr.Dürli AAA oýunlarynyň, CG animasiýalarynyň we beýleki animasiýalaryň önümçilik zerurlyklarynyň doly toplumyny netijeli kanagatlandyryp biler.

Has ýokary hilli sungat hyzmatlaryny bermek maksady bilen, SHEER ajaýyp iş ýüküni azaltmak arkaly FBX maglumatlary çalt çykaryp bilýän we UE4, Agzybirligi we beýleki hereketlendirijileri hakyky wagtda birikdirip bilýän özboluşly hereketi ele alýan önümçilik ulgamyny döretdi, bu müşderileriň oýundaky wagtyny ep-esli tygşytlaýar. ösüş.Işçi güýji we wagt çykdajylary, müşderiler üçin problemalary çözüň.Şol bir wagtyň özünde, has inçe hereket effektlerini ýuwmak we ýokary hilli animasiýa önümlerini üpjün etmek üçin maglumatlary arassalamagy we hereketi arassalamagy hem goldap bileris.

Öňdebaryjy enjamlardan we birinji derejeli tehnologiýadan başga-da, SHEER-de 300-den gowrak şertnama baglaşan aktýorlar topary bar, şol sanda FPS hereket esgerleri, gadymy / häzirki zaman tansçylary, türgenler we ş.m. Animasiýa obýektleri hökmünde bularyň hemmesini takyk ele alyp biler. Hünärmenler tarapyndan görkezilen hereket maglumatlarynyň görnüşleri, dürli sahnalarda dürli gahrymanlaryň çylşyrymly we takyk hereketlerini ajaýyp dikeldiň we beden stillerini görkeziň.

Soňky ýyllarda oýun oýnamakda 3D önümçiligine bolan talaplar barha ýokarlandy we oýun animasiýasy kem-kemden film we telewideniýe ýakynlaşýar.Şonuň üçin önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin hereketi ele almak tehnologiýasyny çeýe ulanyp bilmek aýratyn möhümdir.SHEER-iň animasiýa topary elmydama pudagyň lideri bolmagy maksat edinýär, yzygiderli kämilleşdirmäge we tehniki mümkinçilikleri täzelemäge, müşderilerimize iň ökde we höwesjeň animasiýa önümçiligi bilen üpjün etmegi maksat edinýär we çäksiz mümkinçilikleri döredýär we biz hemişe taýýar.