“SHEER TIANYI TEHNOLOGY” LLC

nyşany

SIZI ID IDEA, BIZIAS BIZI. BIZI

tejribe

18+

.Yllar

nyşany
topary

1200+

Adamlar

nyşany
oýun

100+

Müşderiler

nyşany
taslama

1000+

Taslamalar

nyşany

SHEER HAKYNDA

2005-nji ýylda esaslandyrylan Şer kiçigöwünlilik bilen 1200+ işgärler toparyna öwrüldi.Häzirki wagtda Hytaýda iň uly we iň oňat oýun sungat mazmunyny döredijilerden we sungat çözgütlerini üpjün edijilerden biri.Bizi dünýäde köp sanly işläp düzüjiler ykrar edýär.

Soňky 17 ýylyň dowamynda Madden 2, Forza Motorsport, Kellesi we süňkleri, PUBG Mobile, Zynga Poker we ş.m. ýaly abraýly atlara gatnaşdyk. Esasy gymmatlyklarymyz müşderileriň üstünliklerini goldaýar, häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanýar, zehinlere hormat goýýar. we bilelikdäki toparyň tagallasy.Gündelik durmuşymyzda bu gymmatlyklara hakyky amal edýäris.Müşderileriň maksatlaryny we gymmatlyklaryny paýlaşmagyň, ýokary hilli sungat mazmuny önümçiligine wepalylygyň we üznüksiz hyzmatdaşlyga ymtylmagyň manysyna çuňňur düşünýäris.

Günbatar Hytaýda ýerleşip, döredijilik atmosferasyna çümýäris we çeper düşünjeler, medeniara ylhamlar bilen terbiýelenýäris.Oýna bolan berk söýgini we hyjuwy goldap, ajaýyp oýunlarda düýş hekaýasyny we dünýäni döretmäge çalyşýan islendik döredijiler üçin ideal hyzmatdaş!

KOMPANI HonA ŞAHYRY

Hytaýda öňdebaryjy sungat çözgüt kompaniýasy hökmünde Şer oýun pudagynyň içinde we daşynda giňden tanaldy:

hormat
nyşany

Iň oňat oýun hyzmatyny üpjün ediji altyn çaý baýragy

hormat
nyşany

SIGGRAPH Çengdu şahamçasynyň prezidenti guramasy

hormat
nyşany

Tencent-iň strategiki esasy üpjün edijisi

hormat
nyşany

NetEase-iň strategiki esasy üpjün edijisi

hormat
nyşany

Çengdu Animasiýa Gullugy Autsorsing Prezident Guramasy

hormat
nyşany

Çengdu oýun pudagy dolandyryş guramasy

hormat
nyşany

Çengduda tehnologiki taýdan ösen hyzmat kärhanalarynyň ilkinji partiýasy

hormat
nyşany

Hytaýyň täze oýun kompaniýasy

KOMPANI VA GÖRNÜŞI

Işgärlerimiziň gazananlary we bagty hakda alada edýär.Höwesli, agzybir, bagtly we dostlukly toparymyz üçin sagdyn, moda we giň iş gurşawyny üpjün edýäris.Işgärlerimizi dürli teswirleri paýlaşmaga we başgalaryň ynançlaryna hormat goýmaga çagyrýarys.Şerde, açyk gurşawda bolmagyňyza üns beriň!

BOLMAK
IOS KÖP HÜN .N OAMEUN SANAT ÇÖZGÜN ÜPJÜNÇI
ÖZÜNI ALMAK WE BAGT BILEN

Kompaniýanyň missiýasy

Sheer, dünýädäki hyzmatdaşlygy bilen öňdebaryjy oýun sungaty autsorsing kompaniýasydyr.QA / QC-iň ýokary derejesini kepillendirýäris we müşderileriň kynçylyklaryny ýeňip geçmegini goldaýarys.Doly aýlawly sungat çözgütlerimiz bilen, ähli müşderiler üçin gymmatlyklary artdyrmaga ukyply.

kynçylyklar

Müşderilerimiziň islegine we kynçylyklaryna üns beriň

ruh

Bäsdeşlik oýun sungatynyň çözgüdini hödürläň

Müşderiler

Müşderilerimiz üçin yzygiderli iň ýokary baha dörediň

Şereketiň bahalary

Müşderiniň üstünliklerine bagyşlamak

Müşderileriň kanagatlanmagy kompaniýanyň ösüşiniň esasyny düzýär.Iň güýçli marketing sungat eseridir we müşderilerimiziň ynamyny gazanýar.

Müşderiniň üstünligine bagyşlamak

Tehnologiýa liderligi

Tehnologiýa kompaniýamyz üçin esasy bäsdeşlik ukybydyr we “Sheer” müşderilerimiz üçin iň oňat oýun sungat önümlerini döretmäge kömek etmek üçin elmydama iň täze tehnologiýa / turbageçiriji / gural öwrenýär.

TEHNOLOGI LEA LIDERLIGI

Zehin üçin hormat

Zehinlere hormat

Güýçli zehinler esasy bäsdeşlik ukybydyr.Zehinlere iň gowy okuw meýilnamasyny hödürleýäris we zehinleriň tekliplerini özümize siňdirýäris.Zehinlere hormat goýýarys we ajaýyp iş üpjünçiligini üpjün edýäris.

TEAMWORK RUHY

Toparlaýyn iş ruhy

Netijeli toparlaýyn işlemek kärhanalaryň ösüşine itergi berýän esasy hereketlendiriji.Sheer, hakyky topar bolup işlemek üçin müşderimizi sungat önümçilik toparymyz bilen baglanyşdyrmak üçin kämillik ýaşyna ýeten taslama menejeri topary bar.Topar medeniýetimiz, "1 + 1 + 1> 3" täsirine ýetmegimize alyp barýan şahsyýeti kollektiwleşdirer.

Kompaniýanyň taryhy

2005
2008-nji ýyl
2009-njy ýyl
2011-nji ýyl
2014
2016
2019
2020

Sheer Çengduda esaslandyryldy we Tencent we Japanaponiýanyň Nintendo taslamalarynyň önümçiligine gatnaşdy

“Sheer” topary 80 adama ýetdi we “Silent Hill”, “NBA2K” we beýleki oýunlaryň önümçiligine gatnaşdy we özbaşdak döredilen “Live Live” platforma oýny “Fat Man Lulu” goşa programma üpjünçiligi şahadatnamasyny aldy.

Terminal oýunlaryny öndürmekde toplanan tejribe we toparyň ululygy 2D we 3D hünär zehinini öz içine alýan tizlik bilen 100-den geçdi

Sahypa oýunlarynyň peýda bolmagy bizi täze model bilen baglanyşdyrdy we kompaniýa topary 200 adama ýetip başlady

Topar agzalarynyň sany 350-e ýetdi, PC oýunlaryndan web oýunlaryna ykjam oýunlara üstünlikli öwrülişigi başdan geçirdi we dürli içerki we daşary ýurt öndürijileri bilen çuňňur hyzmatdaşlygy gazandy.

NetEase we Tencent-iň esasy üpjün edijisi boldy we köp sanly VC-leriň göwnünden turdy.“Sheer” topary 500 adama ýetdi

Blizzard, Ubisoft, Activision we ş.m. bilen strategiki hyzmatdaşlyk we "blemgoşar alty gabaw", "Hormat üçin", "Tizlik zerurlygy", "Çagyryş", "Onmyoji" we "Bäşinji şahsyýet" ýaly oýunlaryň önümçiligine gatnaşdy. ". Iň ýokary derejeli konfigurasiýaly hereketli surata düşüriş studiýasy resmi taýdan döredildi.Toparyň ululygy 700 adama ýetdi

Kompaniýanyň işgärleri 1000-den geçdi we EA, NCSOFT, Microsoft, 2K, MZ, Zynga, NCSOFT, Bandai Namco, DENA we ş.m. bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirdi.