• news_banner

Hyzmat

2.5D Sungat

Öňünden hödürlemek, üç ölçegli jisimleriň esasy reňkini tekiz reňkde we çyzgyda çözýän, 2D effektini görkezýän mahaly obýektiň 3D perspektiwasyna ýetmegini üpjün edýän real däl sungatyň ýörite görkeziş stiline degişlidir.Öňünden berlen sungat, 3D şekiliniň stereoskopiki manysyny 2D şekilleriň reňki we görüşi bilen ajaýyp birleşdirip biler.2D tekizligi ýa-da 3D sungaty bilen deňeşdirilende, öňünden berlen sungat 2D düşünjesiniň çeperçilik stilini saklap biler we şol bir wagtyň özünde önümçilik döwrüni belli bir derejede gysgaldyp çykdajylary azaldyp biler.Gysga wagtyň içinde ýokary hilli önüm almak isleseňiz, deslapky şekillendiriş sungaty iň oňat material bolar, sebäbi has ýönekeý material we aşaky derejeli enjam ulanyp ýokary netijelilik bilen öndürip biler.

17 ýyldan gowrak wagt bäri köp oýnaýjylaryň öňünden taýýarlaýyş taslamalaryna gatnaşdyk we köp üstünlikli wakalary topladyk.Tejribeli dizaýnerlerimiz dürli 3D modellemek we kartalaşdyrmak programma üpjünçiliginde ýokary derejede ökde.Dürli önümçilik stillerine uýgunlaşyp, döredijileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda oýun sungatynyň dürli görnüşleri bilen çözgütler berip bileris.Modellemekden başlap, görkezişe çenli, konsepsiýa dizaýnyna laýyklykda 3D modelini we kartalaşdyryşy dikeldip bileris we görkezilen önümleri üýtgedip bileris.Mundan başga-da, müşderiniň önümçilik aýratynlyklary boýunça gollanmany berk ýerine ýetirýäris we her önümçilik tapgyrynda önümlerimizi üns bilen gözden geçirýäris.Oýun sungatynyň hilini üpjün edip, 2D oýunda ajaýyp 3D öndürijiligini görkezmek we oýun grafikasy stilini birleşdirmek arkaly oýunçylara has gowy wizual tejribe getirip bileris.Biz ajaýyp hyzmatlary hödürleýäris we bazardaky bäsdeşlige ukyplylygy gazanmak üçin oýunlaryňyzy goldamaga taýýardyrys.