• news_banner

Hyzmat

Derejeli önümçilik

Sheer, esasy global we ýerli müşderilerimiz üçin ykjam, kompýuter we konsol taslamalaryny öz içine alýan köp platformalarda 5 ýyllyk sungat önümçiliginde işleýär we müşderilerimiz tarapyndan ýöriteleşdirilen oýun dwigatelini şol bir turbageçiriji we içerde ýerleşdirilen gurallar bilen ulanmaga ygtyýarly.Tejribeli TA, IT we PM toparymyz bar, olar sungat toparymyzy real däl we Agzybirlik ýaly meşhur hereketlendiriji derejeli sungat taslamalarynda goldap bilerler.Mysal üçin, gündelik işlerde taslamalary gowy dolandyrmak üçin perforce, JIRA we Shotgun ulanyp bileris.Biziň premýer-ministrimiz, öňdebaryjy hudo .nik we TA müşderilerimiz bilen gündelik işde gowy aragatnaşyk saklamak üçin ýalňyş ýa-da toparlary ulanyp bilerler.

Adatça, derejeleri düzmäge başlamazdan ozal oýun hakda has köp maglumat ýygnaň we müşderilerimizden oýnuň resmi resminamalaryna ýüz tutup bileris (Grafiki Injil, Oýun dizaýn resminamasy, PPT-ni başlaň we ş.m.) Soňra oýun görnüşi barada öwreniň, aýratynlyk, esasy oýunlar we müşderilerimiz bilen maksatly müşderimizi kesgitläň.Şeýle hem, oýunçy ýa-da derejeli dizaýn, obýekte ýakyn kamera we ş.m. tarapyndan dolandyrylýan CHA ýa-da ENV bilen utgaşdyrylan oýun kamerasynyň mazmunyny tassyklarys, müşderimiz üçin esasy faktorlaryň nämedigini kesgitläris, sebäbi her bir müşderiniň / taslamanyň özi bar öz ünsi we aýratynlyklary.Dizaýn dizaýn talaby üçin, oýun oýnamagyna düşünmeli we müşderi bilen Metrika, kamera, interaktiw obýekt we ş.m. derejeli dizaýn talaplaryny tassyklamaly, şeýle hem hepdelik / aýlyk ýaly yzygiderli ýygnaklary geçirýäris, şanly barlag üçin möhümdir.Bir şablona esaslanan derejeli hudo .nik tarapyndan taýýarlanan ähli derejäniň wizual düzülişini tamamlarys.Onda her akym üçin nisbatlar, wizual kompozisiýa, yşyklandyryş atmosferasy, islenýän duýgular we başgalar bar.Mock-UP derejeli suratkeş tarapyndan ýasalýar we "3D Template / Whitebox" tapgyryndan "Alfa Gameplay" tapgyryna geçýär.