• news_banner

Hyzmat

UI dizaýny

UI, adam bilen kompýuteriň özara täsiriniň, iş logikasynyň we oýun programma üpjünçiliginiň ajaýyp interfeýsiniň umumy dizaýny.Oýun dizaýnynda interfeýsiň, nyşanlaryň we häsiýet eşikleriniň dizaýny oýun meýdançasynyň üýtgemegi bilen üýtgär.Esasan çyzgy, menýu, düwme, nyşan, HUD we ş.m.

UI sazlamamyzyň iň uly manysy, ulanyjylara kemsiz çuňňur tejribe duýmakdyr.UI oýun, oýun hekaýasyny güýçlendirmek we gahrymanlar bilen täsirleşmegi aňsat we päsgelçiliksiz etmek üçin döredildi.Oýun temasyna has laýyk gelmek we oýun mehanikanyňyzyň mazmunyny saklamak üçin UI elementlerini ösdüreris.

Häzirki wagtda köp oýunlaryň UI dizaýnynyň derejesi entek has başlangyç basgançakda we dizaýnlaryň köpüsi ýadaw ýa-da eserlerden alnan dürli ulanyjylaryň amaly zerurlyklaryny hasaba almazdan diňe esasy funksiýalara we “owadan” görkezijilere esaslanýar. .Öz oýun aýratynlyklarynyň bolmazlygy.Sheeriň oýun UI dizaýny, psihologiýa, in engineeringenerçilik we beýleki köp ugurly ugurlar baradaky bilimleri yzygiderli aňladýar we oýunlar, oýunçylar we dizaýn toparynyň arasyndaky çylşyrymly gatnaşyklary dürli nukdaýnazardan ara alyp maslahatlaşýar.Çeper çeper estetika, hünär tehnologiýasy, psihologiki duýgular we ş.m. uly üns berýär we UI oýnuny dürli nukdaýnazardan yzygiderli ösdürýär.

Siziň nukdaýnazaryňyzdan we oýunçynyň nukdaýnazaryndan dizaýn ederis.UI arkaly, oýnaýjynyň öňünde oýun dünýäsinde nämeleriň bolup geçýändigini, oýunçynyň näme etmelidigini, oýunçynyň bu ýere näme alyp biljekdigini, maksadyň nämedigini we geljekde näme bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny we ş.m. köp maglumat.Bu oýunçyny oýun dünýäsine çümdürýär.

Sheer-de ajaýyp UI / UX dizaýnerleri bar.Olaryň işi gaty möhümdir we ilkinji ulanyjylaryň özara gatnaşygy bolup geçýär.UX dizaýnerleri, ulanyjynyň oýun arkaly ýoluny aňsat we bökdençsiz edýär.

Şer jikme-jikliklere üns berýär, kämillige ymtylýar we ajaýyp, tapawutly we laýyk dizaýnlary döredýär we UI oýnunda gowy iş etmek, oýny başdan geçirenlerinde oýunçynyň lezzet duýgusyny ýokarlandyryp we aňsatlaşdyrjakdygyna hemişe ynanýarys. oýun oýnamagy özleşdirmeli.Siz bilen köp hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.