• news_banner

Habarlar

Mawy arhiw: Hytaý bazaryndaky ilkinji beta synagy üçin 3 milliondan gowrak deslapky hasaba alyş

Iýun aýynyň ahyrynda Günorta Koreýadan NEXON oýunlary tarapyndan işlenip düzülen köp garaşylýan “Gök arhiw” oýny Hytaýda ilkinji synagyna başlady.Bary-ýogy bir günüň içinde ähli platformalarda 3 million deslapky bellige alnyşy döwdi!Birnäçe günüň içinde oýunçylaryň ajaýyp seslenmesini alyp, dürli oýun platformalarynda ilkinji üçlüge çykdy.

封面

“Gök arhiw” 2021-nji ýylda Japanaponiýada ilkinji gezek işe girizilenden soň, Günorta Koreýa we hatda Demirgazyk Amerika ýaly beýleki Aziýa ýurtlaryna tiz ýol açdy.Bu oýun, Google Play dükanynda we Japanaponiýadaky Apple App Store-da satuw sanawynda birinji orny eýeledi.Günorta Koreýadaky “Apple App Store” dükanyndaky satuw reýtingini hem sarsdyrdy!Sensor diňiniň hasabatyna görä, 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri Japaneseaponiýanyň bazaryndaky oýnuň girdejisi 2,7 esse artdy, ýarym million gündelik işjeň ulanyjy (DAU) we umumy dünýä girdejisi 240 million dollardan geçdi.

"Mawy arhiw" -iň üstünligi diňe bir oýunçylaryň sany we girdeji gazanmak bilen çäklenmeýär.Bu oýun köpçülikleýin çekişmelere sebäp boldy we janköýerler tarapyndan döredilen mazmuna ylham berdi, bu bolsa ony dünýäde hasaplamaga mejbur etdi.Anime oýunlary.Esasanam Japanaponiýada “Gök arhiw” anime muşdaklarynyň arasynda iň gyzgyn mowzuga öwrüldi.Upcomingakynda geçiriljek Japaneseapon Doujin sergi komik bazary C102-de “Mawy arhiw” stendleriniň mukdary iň ýokary derejeden has öňde.Bu ajaýyp tötänleýin we gykylyk hytaý jemgyýetine-de ýaýrady."Mawy arhiw" ýatlamalaryny hytaý oýunçylarynyň arasynda oýun oýny döredip, söhbetdeşlik toparlaryny we onlaýn jemgyýetleri basyp alýan ýatlamalary tapyp bilersiňiz.Oýunyň Hytaýda geçirilen ilkinji beta synagynyň 3 milliondan gowrak öňünden hasaba alnandygy geň däldir.Maglumat bazaryň garaşyşlaryna ýetdi.

2

Oýunyň özi barada aýdylanda, “Mawy arhiw” hakykatdanam özboluşly we ýeňil sungat stili bilen özboluşly oýun önümidir.Oýun gahrymanlara esaslanýan hekaýalara ünsi jemläp, mekdep temaly owadan gyzlaryň arassa we ajaýyp jadysyny doly derejede çykarýar.“Gök arhiw” kem-kemden özboluşly aýratynlyklaryny we medeniýetini oýup, özüni esasy stillerden tapawutlandyrdy.Oýunyň ajaýyp we özüne çekiji sungat stili, ýakymlylygy bilen birlikde3D nyşançykyşlar we özüne çekiji dinamiki CG, oýunçylarda ýatdan çykmajak täsir galdyrýar.

3

"Mawy arhiw" bazary meşhur tupan ýaly aldyAnime stilindäki oýun, "ýeňil, ýagty sungat stili" bilen öz ýoluny oýupdyr.Aslynda bu stil kesgitleýji aýratynlyklaryň birine öwrüldi.Gowy, oýun mazmunyny ösdürýän esasy kompaniýa hökmünde müşderilere dürli stilde müňlerçe oýun hödürledi, şol sanda käbir ajaýypAnime temaly oýunlar.“Global oýun döredijiler üçin görnükli hyzmatdaş” hökmünde tanalmak,Gowyelmydama has meşhurlyga ymtylýar. Geljekde,GowyMüşderilere iň ýokary derejeli oýun çözgütlerini gowşurmagy we has täsir galdyryjy oýun eserlerini döretmegi dowam etdirer.


Iş wagty: Iýul-14-2023